International Kansk Video Festival 2014

 International Kansk Video Festival 2014

Kansk – Siberia – Russia, International Kansk Video Festival, August 23 to 30, curator: Nadya Bakuradze, Video “The Choir”