OCAT Shanghai, Unit 1. International video selection

OCAT Shanghai, Unit 1. International video selection

Shanghai – China, Shanghai OCAT, Unit 1. International video selection, November 9 to 10, Curator: Li Ningchun, Artists: Alain Longuet, Ange Leccia, Cheng Ran, Jennifer Douzenel, Hsu Che-Yu, Liang Yue, Li Xiaofei, Marcantonio Lunardi, Mu Jin, Robert Cahen, Vanessa Santullo, Wen Bin, Wu Ding, Xu Zhe, Ye Linghan, Video “The choir”